Nu! Och sen?

Från moderna till postmoderna individer – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

Ett postmodernt, rörigare och mer förvirrande samhälle växer fram. En multikulturell smältdegel där alla strukturer bryts och där ålder eller bostadsort blir mindre viktigt än roller och grupptillhörigheter.

Konsumenterna strävar efter att utvecklas och bli en bättre version av sig själva.  Denna utveckling kommer leda till ett mer kontrastrikt samhälle med många nya utmaningar inte minst för marknadsförare och mediaaktörer. Man måste hitta nya sätt att ”skära” kunderna och öka konsumentkunskapen. Marknadsförarna har större behov av att använda kvalitativa analysmetoder som etnografi och deltagande observationer som ger ökad förståelse för kundens olika sammanhang.

(more…)

Annonser

Co-Con (Cooperation and conversation) – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

the conversation prism

För mediamarknaden innebär Co-con-temat att man måste rusta sig för fler samannonseringsprojekt men också för att företagskunderna blir större och förmodligen färre genom sammanslagningar och branschglidning. Satsa mer på fler redaktionella samarbeten och länksamarbeten, gemensamma annonspaket och gemensam produktion. Problem kan komma att uppstå genom att annonsörer går samman och gör konkurrerande produkter.

Bloggandet tycks ha blivit ett sätt för journalister att lära sig om det nya men det rymmer bara spår av lösningen. Bloggandet är delvis en ny form av en till många-kommunikation. Nyckeln till framtiden ligger emellertid inte i att alla är sina egna medier utan i den dialog som fomatet har skapat, länkar, kommentarer, dialog. Den nya kommunikationen behöver bygga på ömsesidighet och att man utvecklar budskap och innehåll tillsammans med dem som tidigare betraktades som mottagare.

(more…)

Från leverantörs- och distributörsmakt till Kundmakt – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

Time magazine - person of the year 2006

Marknadsföring och media har under lång tid höjt tonen och ökat typsnitten. Dessa gamla tumregler gäller inte längre. Nu blir det allt viktigare att lyssna och föra dialog med kunderna. Auktoriteter ersätts allt snabbare och det blir en allt större utmaning att anpassa sig och vara lyhörd men också långsiktig och tydlig.

Det ökade fokuset på Return on Marketing investment (ROMI) leder till att annonsörerna satsar hårdare på beteendedrivande kommunikation än varumärkesdrivande eftersom det är lättare att mäta effekten.

I en allt mer komplex marknadsföringssituation vill allt fler annonsörer skapa partnerskap och dela risken med utvalda mediapartners. Mediaföretagen måste bli affärsmän som erbjuds delägarskap i annonsörens marknadsföringsbeslut.

(more…)

Mediakonsumtion på Homozappiens vis – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

homozappiensRollen som mediaföretag håller på att förändras. Det blir svårare att sälja envägsproducerat material till en given målgrupp. Värdekedjan delas upp mellan bland annat produktion, distribution och guidning i olika nivåer.

Flera mediehus talar om att bli innehållsredaktörer snarare än tidningar eller TV-företag. Traditionell media kommer att få en minskad roll men blir samtidigt kanske viktigare än någonsin. Här finns kunskap om hur man möter behovet av att skapa överblick och struktur. Använder man kunskapen och resurserna rätt så kan det förtroende som byggts upp på hundratals år utnyttjas så att konsumenterna fortsatt väljer dessa medier bland andra.

Traditionella reklammedier skapar ökade samarbeten för att undvika att konsumenten zappar bort från reklamen. Till exempel samkör nu de kommersiella TV-kanalerna sina reklamavbrott.

Annonsörer och marknadsförare söker nya vägar att synas i stället för att använda traditionella kanaler. Man satsar mer på ”dold reklam” och lägger kraft på att erbjuda information närmare inköpstilllfället. Man nischar kommunikationen mer och tänker i helhetskampanjer där samma budskap trummas ut på många olika sätt i olka kanaler.

(more…)

Från verklighet till drömsamhälle – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

Dagens konsumenter växer upp i en ekonomi som på ett antal decennier utvecklats från  behovsstyrd till begärsdriven. Drömmar är mer förgängliga än produkter samtidigt som de också kan vara mer långsiktiga.

Som människor kan vi snabbt flytta fokus och intresse till nya fenomen, tekniker, modetrender etc. Att tilltala sinnena och artefakter (symboler) kommer att bli viktigare i framtiden.

Kraven på marknadsförarna ökar när det gäller att bygga upplevelser och förmedla åtråvärda drömvärden med sin kommunikation. Det blir viktigare att välja rätt medier, sammanhang och miljöer för att förmedla rätt känsla i reklamen. En förändrad syn på vad exklusivitet är leder till ökade krav på kundförståelse och kulturvetenskapliga kunskaper.

(more…)

Rörlighet och tillgänglighet – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

Från statiskt till rörligt

På den nya mediaarenan, som formas av de här trenderna tenderar åtskilda medier och aktörer att flyta samman och gränserna suddas ut. Mobiltelefonen och trådlösa nät leder till att begrepp som tid och plats förändras. I engelsk litteratur talar man snarare om timing och placing. Mobilreklamen börjar hitta sina former ochannonsörer kan stå i ständig kontakt med kunderna och till exempel skapa tillfälligaerbjudanden. Det handlar om att förstå var konsumenten befinner sig, både fysisktoch mentalt. Till en början fortsätter vanliga Internetsökningar att öka men allt eftersom växer sök- och annonstjänster fram som anpassar sig än mer efter var man är och vilken situation man befinner sig i.

(more…)

Utbudsexplosion – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

utbudsexplosionVaror och tjänster har i dag allt kortare livstid och kraven på individuell anpassning gör det allt svårare att producera mot lager. Just in time blir det enda möjliga. När anpassningskravet går för långt får tillverkarna fråga om kundens önskemål inom vissa ramar snarare än att specificera vad som erbjuds. Biltillverkarna producerar kundens eget mönster. En restaurang skyltar med att vi lagar ditt recept om vi har råvarorna. Samtidigt blir orienteringen i utbudsöverflödet allt svårare. Ofta orkar inte konsumenten välja alls och så blir det ”all inclusive” i stället.

(more…)