Nu! Och sen?

Co-Con (Cooperation and conversation) – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

the conversation prism

För mediamarknaden innebär Co-con-temat att man måste rusta sig för fler samannonseringsprojekt men också för att företagskunderna blir större och förmodligen färre genom sammanslagningar och branschglidning. Satsa mer på fler redaktionella samarbeten och länksamarbeten, gemensamma annonspaket och gemensam produktion. Problem kan komma att uppstå genom att annonsörer går samman och gör konkurrerande produkter.

Bloggandet tycks ha blivit ett sätt för journalister att lära sig om det nya men det rymmer bara spår av lösningen. Bloggandet är delvis en ny form av en till många-kommunikation. Nyckeln till framtiden ligger emellertid inte i att alla är sina egna medier utan i den dialog som fomatet har skapat, länkar, kommentarer, dialog. Den nya kommunikationen behöver bygga på ömsesidighet och att man utvecklar budskap och innehåll tillsammans med dem som tidigare betraktades som mottagare.

(more…)

Annonser

Från leverantörs- och distributörsmakt till Kundmakt – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

Time magazine - person of the year 2006

Marknadsföring och media har under lång tid höjt tonen och ökat typsnitten. Dessa gamla tumregler gäller inte längre. Nu blir det allt viktigare att lyssna och föra dialog med kunderna. Auktoriteter ersätts allt snabbare och det blir en allt större utmaning att anpassa sig och vara lyhörd men också långsiktig och tydlig.

Det ökade fokuset på Return on Marketing investment (ROMI) leder till att annonsörerna satsar hårdare på beteendedrivande kommunikation än varumärkesdrivande eftersom det är lättare att mäta effekten.

I en allt mer komplex marknadsföringssituation vill allt fler annonsörer skapa partnerskap och dela risken med utvalda mediapartners. Mediaföretagen måste bli affärsmän som erbjuds delägarskap i annonsörens marknadsföringsbeslut.

(more…)

Mediakonsumtion på Homozappiens vis – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

homozappiensRollen som mediaföretag håller på att förändras. Det blir svårare att sälja envägsproducerat material till en given målgrupp. Värdekedjan delas upp mellan bland annat produktion, distribution och guidning i olika nivåer.

Flera mediehus talar om att bli innehållsredaktörer snarare än tidningar eller TV-företag. Traditionell media kommer att få en minskad roll men blir samtidigt kanske viktigare än någonsin. Här finns kunskap om hur man möter behovet av att skapa överblick och struktur. Använder man kunskapen och resurserna rätt så kan det förtroende som byggts upp på hundratals år utnyttjas så att konsumenterna fortsatt väljer dessa medier bland andra.

Traditionella reklammedier skapar ökade samarbeten för att undvika att konsumenten zappar bort från reklamen. Till exempel samkör nu de kommersiella TV-kanalerna sina reklamavbrott.

Annonsörer och marknadsförare söker nya vägar att synas i stället för att använda traditionella kanaler. Man satsar mer på ”dold reklam” och lägger kraft på att erbjuda information närmare inköpstilllfället. Man nischar kommunikationen mer och tänker i helhetskampanjer där samma budskap trummas ut på många olika sätt i olka kanaler.

(more…)

Från verklighet till drömsamhälle – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

Dagens konsumenter växer upp i en ekonomi som på ett antal decennier utvecklats från  behovsstyrd till begärsdriven. Drömmar är mer förgängliga än produkter samtidigt som de också kan vara mer långsiktiga.

Som människor kan vi snabbt flytta fokus och intresse till nya fenomen, tekniker, modetrender etc. Att tilltala sinnena och artefakter (symboler) kommer att bli viktigare i framtiden.

Kraven på marknadsförarna ökar när det gäller att bygga upplevelser och förmedla åtråvärda drömvärden med sin kommunikation. Det blir viktigare att välja rätt medier, sammanhang och miljöer för att förmedla rätt känsla i reklamen. En förändrad syn på vad exklusivitet är leder till ökade krav på kundförståelse och kulturvetenskapliga kunskaper.

(more…)

Rörlighet och tillgänglighet – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

Från statiskt till rörligt

På den nya mediaarenan, som formas av de här trenderna tenderar åtskilda medier och aktörer att flyta samman och gränserna suddas ut. Mobiltelefonen och trådlösa nät leder till att begrepp som tid och plats förändras. I engelsk litteratur talar man snarare om timing och placing. Mobilreklamen börjar hitta sina former ochannonsörer kan stå i ständig kontakt med kunderna och till exempel skapa tillfälligaerbjudanden. Det handlar om att förstå var konsumenten befinner sig, både fysisktoch mentalt. Till en början fortsätter vanliga Internetsökningar att öka men allt eftersom växer sök- och annonstjänster fram som anpassar sig än mer efter var man är och vilken situation man befinner sig i.

(more…)

Utbudsexplosion – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

utbudsexplosionVaror och tjänster har i dag allt kortare livstid och kraven på individuell anpassning gör det allt svårare att producera mot lager. Just in time blir det enda möjliga. När anpassningskravet går för långt får tillverkarna fråga om kundens önskemål inom vissa ramar snarare än att specificera vad som erbjuds. Biltillverkarna producerar kundens eget mönster. En restaurang skyltar med att vi lagar ditt recept om vi har råvarorna. Samtidigt blir orienteringen i utbudsöverflödet allt svårare. Ofta orkar inte konsumenten välja alls och så blir det ”all inclusive” i stället.

(more…)

Jakten på relevans i marknadsföringen

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Annonsörer eftersträvar en allt mer effektiv marknadskommunikation. Som ett led i detta arbetar man mer och mer med kommunikation som anpassas utifrån konsumentens beteenden/intressen för att försöka nå fram med relevant budskap (behavior targeting).

Internetmediets ”pull-egenskaper” börjar nu även utnyttjas och förstås av marknadsförare och sökordsmarknadsföring är begreppet för dagen.

(more…)

Smart och exklusiv

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

På Tradera.se finns 105 auktioner för Prada. Ett klick bort och du kan beställa en Gucci i stället. När statusprylarna har blivit lättillgängliga för alla söker de traditionella lyxaktörerna nya vägar för att få äkta lyx.

Lyx handlar inte längre bara om det som går att köpa för pengar utan kan lika gärna handla om att kunna beställa in en alldeles speciell sorts kaffe. Att ha kunskapen om var man kan hitta den perfekta espresson innebär lyx. Det är just kunskapen som kommer att vara viktig och då även möjligheten till att få tag på den, t ex vart finns den bästa stranden? Detta innebär att de personliga nätverken blir allt viktigare.

(more…)

Gratis

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Allt fler produkter och tjänster, främst de som distribueras via Internet, uppfattas av användaren som gratis. Affärsmodellen bygger oftast på att kärnprodukten är gratis och finansiering sker med annonser, premiumtjänster, frivillig betalning, sponsring eller kapitalisering av kundregister.

(more…)

Tagged with: , ,

Mångkultur och klasskillnader

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat ”Från moderna till postmoderna individer”

  • Utanförskap
  • Nya klassklyftor
  • Mångfaldens möjligheter

Mångkultur
Andelen människor med annan kulturell än den traditionellt svenska bakgrunden ökar. Allt fler instanser ser möjligheter med en multikulturell marknad, inte minst handeln då där finns andra konsumtionsmönster och vanor.

Klasskillnader
Under 1980-talet ökade inkomstskillnaderna. Samtidigt skedde en utjämning genom skatter och bidrag. Nettoinkomsternas fördelning förändrades därför inte i stort. Under början av 1990-talet växte inkomstskillnaderna mer, medan utjämningen genom skatter och bidrag minskade. Dessutom växte under hela perioden skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner, mellan personer födda i Sverige och personer födda utanför Europa samt mellan högre tjänstemän och arbetare. En ökad ekonomisk polarisering i Sverige blev resultatet.

(more…)