Nu! Och sen?

Från moderna till postmoderna individer – tema

Posted in Teman by hdsds on 2009-05-19

Ett postmodernt, rörigare och mer förvirrande samhälle växer fram. En multikulturell smältdegel där alla strukturer bryts och där ålder eller bostadsort blir mindre viktigt än roller och grupptillhörigheter.

Konsumenterna strävar efter att utvecklas och bli en bättre version av sig själva.  Denna utveckling kommer leda till ett mer kontrastrikt samhälle med många nya utmaningar inte minst för marknadsförare och mediaaktörer. Man måste hitta nya sätt att ”skära” kunderna och öka konsumentkunskapen. Marknadsförarna har större behov av att använda kvalitativa analysmetoder som etnografi och deltagande observationer som ger ökad förståelse för kundens olika sammanhang.

(more…)

Annonser

Mångkultur och klasskillnader

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat ”Från moderna till postmoderna individer”

 • Utanförskap
 • Nya klassklyftor
 • Mångfaldens möjligheter

Mångkultur
Andelen människor med annan kulturell än den traditionellt svenska bakgrunden ökar. Allt fler instanser ser möjligheter med en multikulturell marknad, inte minst handeln då där finns andra konsumtionsmönster och vanor.

Klasskillnader
Under 1980-talet ökade inkomstskillnaderna. Samtidigt skedde en utjämning genom skatter och bidrag. Nettoinkomsternas fördelning förändrades därför inte i stort. Under början av 1990-talet växte inkomstskillnaderna mer, medan utjämningen genom skatter och bidrag minskade. Dessutom växte under hela perioden skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner, mellan personer födda i Sverige och personer födda utanför Europa samt mellan högre tjänstemän och arbetare. En ökad ekonomisk polarisering i Sverige blev resultatet.

(more…)

Åldrande konsumenter med nya vanor

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat “Från moderna till postmoderna individer”

•    Fler rika och friska äldre i Skåne
•    Från ungdom till evig ungdomlighet

Rekordgenerationen (födda 1945-54) är många och köpstarka; 1, 2 miljoner svenskar totalt och samtliga kommer att gå i pension innan 2019. De här kunderna är vana att själva diktera villkoren; de självsäkra idealisterna. De har helt nya konsumtionsvanor jämfört med tidigare generationer: De lever i nuet och spenderar sina pengar på varor och tjänster som bejakar deras önskan om självförverkligande. Det är slösargenerationen, som jagar upplevelser. Målet är att leva gott, gärna länge.  De har hälsa, tid och ekonomiska förutsättningar.  De reser och spenderar sina pengar och är mindre styrda av tidspress. De lägger mycket pengar på sina vuxna barn och fortsätter att curla sina barn upp i 35-årsåldern.

(more…)

Me-Making

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat “Från moderna till postmoderna individer”

 • Me-tailing
 • Me-branding
 • Personal touch

Vi vill vara så individuella som möjligt i våra val och marknaden för masskräddarsydda varor och tjänster ökar. Konsumenterna blir allt aktivare i att designa och anpassa produkter och tjänster efter sina egna behov och krav. Det som man själv har varit med om att utforma blir mer värt (ökat självförverkligande).

”I wikinomin är det användarna som producerar och investerar sin kunskap och tid.  De är prosumenter (producerande konsumenter) eller anvesterare (användande investerare).”

’Customer made’ trenden står i samklang med kundernas ökade efterfrågan på produkter som de själva kan anpassa efter tycke och smak.

(more…)

Urbanisering – Skåne växer dubbelt

Posted in Trender by karlssonsoren on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat “Från moderna till postmoderna individer”

 • Befolkningen växer
 • Ökad rörlighet
 • Regionalisering
 • Kreativa klassen

Urbaniseringen fortsätter i Sverige och leder till att storstadsregionen Skåne fortsätter att växa mer än Sverige i övrigt. Öresundsregionen tillför värde till Skåne och attraherar ung välutbildad befolkning. Störst tillväxt har västra och södra Skåne medan nordöstra följer rikssnittet.

Skåne (och Öresund) blir alltmer en region i takt med att pendlingen ökar (i frekvens och mil) inom Skåne, skåningarnas aktionsradie vidgas successivt, flyttningen inom regionen ökar. Den kraftigt ökade pendlingen från Skåne till Danmark vidgar pendlingsradien generellt. Det är blir mer naturligt än tidigare att pendla mellan Malmö och Kristianstad eller Svedala och Köpenhamn. (more…)

Fler livsstilar och identiteter bejakas

Posted in Trender by hdsds on 2009-05-19

Denna trend ingår i temat “Från moderna till postmoderna individer”

 • Multipla identiteter & livsstilar
 • Situationsberoende

Den postmoderna människan är präglad av ett samhälle I upplösning, där friheten att skapa sin egen verklighet är stor med där avsaknad av pålagda normer och sammanhållna strukturer frigör oss från ursprung, lokalitet och historia. Vi skapar vår identitet själva. Det innebär ett ökat sökande efter tillhörighet, nya rötter och sammanhang att grunda vår identitet på. Den ökade individualiseringen innebär en större fokus på individens personliga preferenser oavsett social tillhörighet och vi identifierar oss mer utifrån vad vi konsumerar. (more…)